Thi Thiên 33:11

Thi Thiên 33:11 VIE2010

Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, Tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share