Thi Thiên 33:1

Thi Thiên 33:1 VIE2010

Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va! Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người ngay thẳng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share