Thi Thiên 32
VIE2010

Thi Thiên 32

32
Phước cho người được Chúa tha tội
Huấn ca của Đa-vít
1Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình,#Rô 4:7-8.
Được khỏa lấp tội lỗi mình!
2Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác
Và trong lòng không có điều dối trá!
3Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn
Và con rên xiết trọn ngày.
4Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên con;
Sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè. (Sê-la)
5Con đã thú tội cùng Chúa,
Không giấu gian ác con;
Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va,
Và Chúa tha tội cho con.” (Sê-la)
6Vì thế, mọi người tin kính
Đều cầu nguyện cùng Chúa trong thì giờ có cần;#32:6 Nn: khi có thể gặp.
Chắc chắn khi có nước lụt tràn tới
Thì sẽ không lan đến họ.
7Chúa là nơi trú ẩn của con;
Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân;
Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. (Sê-la)
8Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi;
Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.
9Đừng như con ngựa và con la là vật vô tri
Phải dùng hàm khớp và dây cương mới giữ chúng được,
Nếu không, chúng chẳng chịu đến gần con.
10Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn
Nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va
Thì sự nhân từ bao phủ người ấy.
11Hỡi người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ nơi Đức Giê-hô-va!
Hỡi những ai có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010