Thi Thiên 31
VIE2010

Thi Thiên 31

31
Tác giả tin cậy Đức Giê-hô-va và cầu xin Ngài cứu giúp
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
1Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài;
Đừng bao giờ để con bị hổ thẹn;
Xin lấy sự công chính của Ngài mà giải cứu con.
2Xin Chúa nghiêng tai nghe con,
Mau đến giải cứu con.
Xin làm vầng đá ẩn náu cho con,
Một đồn lũy vững chắc để cứu con.
3Vì Chúa thật là vầng đá và đồn lũy con;
Vì danh Ngài, xin dẫn dắt con.
4Xin Chúa gỡ con ra khỏi lưới mà chúng đã giăng,
Vì Ngài là nơi nương náu của con.
5Con phó thác tâm linh con vào tay Chúa;#Lu 23:46.
Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc con.
6Con ghét những kẻ thờ hình tượng hư không,
Nhưng con tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
7Con sẽ vui mừng và hoan hỉ trong sự nhân từ của Chúa
Vì Chúa đã đoái thương cảnh hoạn nạn của con,
Và biết nỗi sầu khổ của linh hồn con.
8Chúa không nộp con vào tay kẻ thù,
Nhưng đặt chân con nơi rộng rãi.
9Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con vì con đang gặp gian truân.
Mắt con mỏi mòn vì buồn rầu,
Linh hồn và thân thể con cũng vậy.
10Sự sống con tiêu hao vì ưu phiền,
Năm tháng con sút giảm do than thở;
Vì tội lỗi mà sức lực con hao mòn
Và xương cốt con rã rời.
11Với kẻ thù, con trở thành điều ô nhục,
Với người lân cận, con là kẻ đáng khinh;
Với những người quen biết, con là vật đáng sợ,
Ai thấy con ngoài đường cũng phải tránh xa.
12Con bị chúng lãng quên trong lòng như kẻ đã chết.
Con giống như cái bình bể nát.
13Con bị nhiều kẻ vu khống;
Nỗi kinh hãi vây quanh!
Chúng âm mưu hại con,
Toan cất mạng sống của con.
14Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Con tin cậy nơi Ngài;
Con nói: “Ngài là Đức Chúa Trời của con”
15Sinh mệnh con ở trong tay Chúa;
Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù và kẻ bắt bớ con.
16Xin mặt Chúa chiếu sáng trên đầy tớ Chúa;
Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt con.
17Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện con không bị hổ thẹn
Vì con cầu khẩn Ngài.
Nguyện kẻ ác phải xấu hổ
Và nín lặng nơi âm phủ!
18Nguyện môi dối trá phải câm đi!
Vì chúng lấy lời xấc xược, kiêu ngạo và khinh bỉ
Mà nói nghịch người công chính.
19Sự nhân từ của Chúa thật lớn thay!
Chúa dành sự nhân từ cho người kính sợ Ngài,
Và ban cho những ai nương náu mình nơi Ngài,
Trước mặt mọi người.
20Chúa giấu họ nơi kín đáo trước mặt Chúa
Cách xa mưu kế của loài người;
Chúa che chở họ trong lều trại
Cách xa miệng lưỡi tranh cạnh.
21Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va
Vì Ngài đã tỏ lòng nhân từ lạ lùng với con
Khi con bị bao vây trong thành.
22Trong cơn bối rối con nói rằng:
“Con bị diệt mất trước mắt Chúa.”
Nhưng khi con kêu cầu với Chúa,
Ngài nghe tiếng nài xin của con.
23Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài!
Đức Giê-hô-va gìn giữ người trung tín
Nhưng báo trả nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo.
24Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va,
Hãy vững lòng bền chí!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010