Thi Thiên 3:7

Thi Thiên 3:7 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin ra tay cứu giúp con! Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu lấy con! Vì Chúa vả vào má mọi kẻ thù của con Và bẻ gãy răng kẻ ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share