Thi Thiên 3:1

Thi Thiên 3:1 VIE2010

Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù của con sao quá đông! Số người nổi lên chống lại con nhiều vô số!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share