Thi Thiên 29
VIE2010

Thi Thiên 29

29
Tiếng của Đức Giê-hô-va
Thi Thiên của Đa-vít
1Hỡi con cái của Đức Chúa Trời,#Thi 96:7-9.
Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
2Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài;
Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.
3Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước;
Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét,
Trên biển sâu.
4Tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ;
Tiếng Đức Giê-hô-va oai nghiêm.
5Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương;
Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-ban.
6Ngài khiến núi Li-ban nhảy như bò con,
Ngài khiến núi Si-ri-ôn#29:6 Tức là núi Hẹt-môn. nhảy như bò tơ rừng.
7Tiếng Đức Giê-hô-va phát sấm chớp sáng lòe.
8Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc rúng động;
Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đe rúng động.
9Tiếng Đức Giê-hô-va khiến nai cái đẻ con,#29:9 Có bản dịch: khiến cây sồi xoáy tít.
Làm cho rừng cây trụi lá;
Trong đền Ngài, mọi người đều reo lên: “Vinh hiển thay!”
10Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt;
Phải, Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời.
11Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài!
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010