Thi Thiên 27
VIE2010

Thi Thiên 27

27
Không sợ hãi vì có Chúa bảo vệ
Thi Thiên của Đa-vít
1Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi,
Tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi,
Tôi sẽ hãi hùng ai?
2Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi,
Chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi
Thì chúng đều vấp ngã.
3Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi,
Lòng tôi sẽ chẳng sợ;
Dù giặc giã nổi lên chống lại tôi,
Khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa.
4Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều
Và sẽ tìm kiếm điều ấy.
Đó là tôi muốn trọn đời tôi
Được ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va
Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
5Vì trong ngày tai họa,
Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài,
Giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài,
Và Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá.
6Bấy giờ tôi sẽ ngẩng đầu
Cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi;
Trong trại Ngài,
Tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng;
Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va.
7Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con kêu cầu với Ngài:
Xin thương xót con và nhậm lời con.
8Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta”
Thì lòng con thưa với Chúa rằng:
“Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.”
9Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi con,
Xin đừng ẩn mặt Chúa với con,
Chớ xua đuổi đầy tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận.
Khi trước Chúa là sự tiếp trợ của con.
Xin chớ lìa con, chớ bỏ con.
10Khi cha mẹ từ bỏ con
Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con.
11Đức Giê-hô-va ôi! Xin dạy con đường lối của Ngài;
Xin dẫn con vào nẻo bằng phẳng
Vì cớ các kẻ thù con.
12Chớ phó con cho ý muốn của kẻ thù con,
Vì chúng tung ra những lời chứng dối
Và buông lời hung bạo chống lại con.
13 # 27:13 Một số bản dịch thêm: Con đã ngã lòng, trừ phi con tin chắc... Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va
Trong đất người sống.
14Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va;
Hãy mạnh mẽ và can đảm!
Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010