YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 25

25
Cầu xin Chúa phù hộ, dẫn dắt và tha tội
Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Giê-hô-va, linh hồn con hướng về Ngài.
2Đức Chúa Trời của con ôi! Con tin cậy nơi Ngài.
Nguyện con không bị hổ thẹn;
Đừng để kẻ thù của con thắng hơn con.
3Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn;
Ngoại trừ những kẻ đang tâm phản bội.
4Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài
Và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài.
5Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con,
Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con;
Hằng ngày con trông đợi Ngài.
6Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài,
Vì hai điều ấy hằng có từ xưa.
7Xin đừng nhớ các tội lỗi của con ở tuổi thanh xuân hay sự nổi loạn của con;
Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con tùy theo sự thương xót
Và lòng nhân từ của Ngài.
8Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực,
Vì thế, Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.
9Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực,
Chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì.
10Tất cả đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật
Cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài.
11Đức Giê-hô-va ôi! Vì cớ danh Ngài,
Xin tha thứ cho con, vì con phạm tội nặng.
12Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va?
Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.
13Linh hồn người sẽ được ở nơi tốt lành,
Và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp.
14Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài,
Và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.
15Mắt con hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va,
Vì Ngài sẽ gỡ chân con ra khỏi lưới.
16Cầu xin Chúa đoái xem con và thương xót con,
Vì con cô đơn và khốn khổ.
17Sự bối rối nơi lòng con thêm nhiều;
Xin Chúa cứu con khỏi hoạn nạn.
18Xin xem xét nỗi khốn khổ và hoạn nạn của con
Và tha mọi tội lỗi con.
19Hãy xem kẻ thù của con đông đến dường bao;
Chúng ghét con, hung bạo đến thế nào!
20Xin Chúa gìn giữ linh hồn con và giải cứu con;
Đừng để con bị hổ thẹn, vì con nương náu mình nơi Chúa.
21Nguyện sự thanh liêm và sự chính trực bảo vệ con,
Vì con trông đợi Chúa.
22Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên
Khỏi mọi gian truân.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy