Thi Thiên 18
VIE2010

Thi Thiên 18

18
Tác giả ca ngợi Đức Giê-hô-va vì đã chiến thắng kẻ thù
Thi Thiên của Đa-vít, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, sáng tác cho nhạc trưởng. Ông hát bài này cho Đức Giê-hô-va trong ngày Chúa giải cứu ông khỏi mọi kẻ thù và khỏi tay Sau-lơ. Ông nói:
1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con,
Con yêu mến Ngài.
2Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, đồn lũy của con và là Đấng giải cứu con.
Đức Chúa Trời là vầng đá của con, là nơi con nương náu.
Ngài cũng là cái khiên, là sừng cứu rỗi, và là nơi ẩn náu của con.
3Đức Giê-hô-va đáng được ca ngợi,
Con kêu cầu Ngài,
Và được giải cứu khỏi các kẻ thù của con.
4Dây sự chết vương vấn con,
Thác hủy diệt làm con sợ hãi.
5Các dây âm phủ quấn lấy con,
Các bẫy sự chết giăng bắt con.
6Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va,
Con kêu cầu Đức Chúa Trời của con.
Từ đền thờ, Ngài nghe tiếng con
Và tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.
7Bấy giờ đất rung chuyển,
Nền các núi cũng rúng động vì Ngài nổi giận.
8Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài,
Ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài
Làm cho than cháy rực.
9Ngài nghiêng trời và ngự xuống;
Dưới chân Ngài dày đặc mây đen.
10Ngài cưỡi Chê-ru-bim#18:10 Những sinh vật có cánh, bảo vệ ngôi Đức Chúa Trời trên trời. và bay,
Ngài liệng trên cánh gió.
11Ngài dùng bóng tối làm màn bao phủ,
Lấy mây đen dày đặc nước làm trướng vây quanh.
12Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài,
Xuyên qua các đám mây mù mịt,
Có mưa đá và những tia chớp lòa lửa.
13Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời,
Tiếng của Đấng Chí Cao vang dội,
Giữa cơn mưa đá và những tia chớp lòa lửa.
14Ngài bắn tên làm quân thù tản lạc,
Phát sấm chớp sáng lòa khiến chúng hoảng kinh.
15Lạy Đức Giê-hô-va, bởi lời quở trách của Ngài,
Và do hơi thở từ lỗ mũi Ngài,
Đáy biển phơi trần
Và các nền quả đất bị lộ ra.
16Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm con,
Rút con ra khỏi nước sâu.
17Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hùng mạnh,
Khỏi kẻ ghét con;
Vì chúng mạnh hơn con gấp bội.
18Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con,
Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.
19Ngài đem con ra nơi khoảng khoát,
Giải cứu con vì Ngài yêu thích con.
20Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho con theo sự công chính của con,
Báo trả cho con theo sự trong sạch của tay con.
21Vì con đã tuân theo đường lối Đức Giê-hô-va,
Không làm điều ác mà từ bỏ Đức Chúa Trời của con.
22Vì mọi mệnh lệnh Ngài đều ở trước mặt con,
Và luật lệ Ngài con nào dám bỏ.
23Con sống trọn vẹn trước mặt Ngài
Và giữ mình khỏi điều ác.
24Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo cho con tùy sự công chính của con,
Thưởng cho con theo sự thánh sạch của tay con trước mắt Ngài.
25Ai trung tín, Chúa sẽ tỏ mình thành tín;
Ai trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn.
26Ai thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch;
Còn ai mưu mẹo, Chúa sẽ tỏ mình khôn ngoan.
27Chúa cứu người khiêm nhường
Nhưng hạ kẻ có mắt tự cao xuống.
28Chúa thắp sáng đèn của con;
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con.
29Nhờ Ngài con xông thẳng vào quân địch,
Cậy Đức Chúa Trời, con sẽ vượt khỏi tường thành.
30Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn;
Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện,
Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài.
31Trừ Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời?
Ngoài Đức Chúa Trời của chúng con, ai là vầng đá lớn?
32Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực,
Và làm cho đường lối con trọn vẹn.
33Ngài làm cho chân con lẹ như chân nai cái#Ha 3:19.
Và đặt con đứng vững trên các nơi cao.
34Ngài tập tay con đánh giặc,
Đến nỗi cánh tay con giương nổi cung đồng.
35Chúa cũng đã ban cái khiên cứu rỗi cho con;
Tay phải của Chúa nâng đỡ con
Và sự khiêm nhu của Ngài làm con cao trọng.
36Chúa mở rộng đường mỗi bước con đi,
Để chân con không trượt ngã.
37Con rượt đuổi kẻ thù của con và theo kịp;
Con chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng.
38Con đánh chúng quỵ xuống đến nỗi không đứng dậy được;
Chúng ngã gục dưới chân con.
39Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức lực để chiến đấu,
Khiến kẻ thù phủ phục trước con.
40Chúa khiến kẻ thù quay lưng#18:40 Nn: đưa cổ cho con. chạy trốn;
Còn những kẻ ghét con, con đã diệt chúng rồi.
41Chúng kêu van nhưng không ai cứu giúp,
Kêu cầu Đức Giê-hô-va nhưng Ngài chẳng đáp lời.
42Con đánh tan chúng như bụi bay trong gió,
Đổ chúng ra như bùn đất ngoài đường.
43Chúa đã cứu con khỏi sự tranh chấp của dân chúng;
Lập con làm đầu các nước;
Một dân không quen biết sẽ phục vụ con.
44Vừa nghe nói về con, chúng đã vâng lời rồi;
Các dân ngoại khúm núm trước con.
45Các dân ngoại đều tiêu tan nhuệ khí,
Bỏ đồn binh run rẩy kéo ra hàng.
46Đức Giê-hô-va hằng sống! Vầng Đá đáng chúc tôn của con!
Nguyện Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con được tôn cao!
47Ngài là Đức Chúa Trời báo oán cho con,
Khiến các dân quy phục con.
48Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù của con;
Thật, Chúa nâng con cao hơn kẻ chống lại con,
Và giải cứu con khỏi bọn hung tàn.
49Vì vậy, lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ngợi ca Ngài giữa các nước#Rô 15:9.
Và chúc tụng danh của Ngài.
50Chúa ban cho vua của Ngài những chiến thắng vĩ đại,
Và làm ơn cho người được xức dầu của Ngài,
Tức cho Đa-vít và cho dòng dõi người đến muôn đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010