Thi Thiên 145
VIE2010

Thi Thiên 145

145
Ca ngợi lòng nhân từ và quyền năng của Đức Giê-hô-va
Bài ca chúc tụng của Đa-vít
1Lạy Vua là Đức Chúa Trời của con, con sẽ tôn cao Ngài,
Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng.
2Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa.
Ca ngợi danh Ngài đến đời đời vô cùng.
3Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng ca ngợi;
Sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được.
4Thế hệ nầy qua thế hệ kia sẽ truyền tụng công việc Chúa,
Và công bố những việc quyền năng của Ngài.
5Con suy ngẫm về sự oai nghi rực rỡ, đầy vinh quang của Chúa,
Và về công việc lạ lùng của Ngài.
6Người ta sẽ công bố về quyền năng cao cả đáng sợ của Chúa,
Và con sẽ truyền rao sự vĩ đại của Ngài.
7Người ta sẽ loan truyền kỷ niệm về sự tốt lành vô biên của Chúa,
Và reo mừng ca hát về đức công chính của Ngài.
8Đức Giê-hô-va luôn ban ơn, hay thương xót,
Chậm nóng giận và đầy nhân từ.
9Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người,
Ơn thương xót của Ngài ở trên mọi vật mà Ngài dựng nên.
10Lạy Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ca ngợi Ngài;
Những người trung tín với Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài.
11Họ sẽ nói về vinh quang của vương quốc Chúa,
Thuật lại quyền năng của Ngài,
12Để bày tỏ cho loài người biết công việc quyền năng của Chúa
Và vinh quang oai nghi của vương quốc Ngài.
13Vương quốc Chúa là vương quốc đời đời,
Quyền cai trị của Chúa tồn tại từ thế hệ nầy qua thế hệ kia. #145:13 Một số cổ bản có thêm câu: Chúa luôn thành tín trong tất cả lời phán của Ngài, và đầy ân điển trong mọi việc Ngài làm.
14Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã,
Và vực dậy mọi kẻ ngã lòng.
15Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa,
Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ.
16Chúa rộng mở tay Ngài,
Làm thỏa nguyện mọi loài sinh vật.
17Đức Giê-hô-va là công chính trong mọi đường lối Ngài,
Và đầy nhân từ trong mọi công việc Ngài.
18Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,
Tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài.
19Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài,
Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ.
20Đức Giê-hô-va bảo vệ mọi người yêu mến Ngài,
Nhưng Ngài hủy diệt mọi kẻ ác.
21Miệng con sẽ cất tiếng ca ngợi Đức Giê-hô-va;
Nguyện mọi loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010