Thi Thiên 129
VIE2010

Thi Thiên 129

129
Cầu xin Chúa đánh bại kẻ thù của Si-ôn
Bài ca đi lên từng bậc
1“Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng thường áp bức tôi”
Bây giờ, Y-sơ-ra-ên hãy nói:
2“Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng thường áp bức tôi,
Nhưng không thắng tôi được.
3Nông dân đã cày xéo trên lưng tôi,
Xẻ đường cày dài trên đó.”
4Đức Giê-hô-va là công chính;
Ngài đã dứt dây trói của kẻ ác.
5Nguyện những kẻ ghét Si-ôn
Bị hổ thẹn và thối lui.
6Nguyện chúng như cỏ trên mái nhà
Khô héo trước khi bị nhổ đi;
7Người gặt nắm không đầy tay mình,
Kẻ bó lúa không gom đầy một ôm.
8Người qua kẻ lại không nói:
“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước lành cho các ngươi!
Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010