Thi Thiên 128
VIE2010

Thi Thiên 128

128
Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va
Bài ca đi lên từng bậc
1Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
Đi trong đường lối Ngài!
2Vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình,
Được phước và may mắn.
3Vợ ngươi ở trong nhà ngươi
Sẽ như cây nho sai trái;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ăn
Khác nào những chồi ô-liu.
4Kìa người nào kính sợ Đức Giê-hô-va
Sẽ được phước như thế.
5Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
Nguyện trọn đời ngươi
Được thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem.
6Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010