Thi Thiên 121
VIE2010

Thi Thiên 121

121
Đức Giê-hô-va bảo vệ con dân Ngài
Bài ca đi lên từng bậc
1Tôi ngước mắt lên trên núi:
Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?
2Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va
Là Đấng dựng nên trời và đất.
3Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
4Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ.
5Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.
6Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
7Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi.
8Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi
Khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010