YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 119

119
Ca ngợi luật pháp của Đức Giê-hô-va
1Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
2Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.
Và hết lòng tìm kiếm Ngài.
3Họ không làm điều gian ác,
Nhưng đi trong đường lối Ngài.
4Chúa đã truyền cho chúng con các kỷ cương của Chúa
Để chúng con cẩn thận giữ lấy.
5Ôi! Ước gì đường lối con được vững chắc
Để con tuân giữ các luật lệ Chúa!
6Khi con chú tâm vào các điều răn Chúa
Thì con chẳng bị hổ thẹn.
7Khi con học các phán quyết công chính của Chúa
Thì con ca ngợi Chúa với lòng ngay thật.
8Con sẽ tuân giữ các luật lệ Chúa,
Xin đừng bao giờ từ bỏ con.
9Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?
Phải cẩn thận theo lời Chúa.
10Con hết lòng tìm kiếm Chúa,
Đừng để con lạc khỏi các điều răn Chúa.
11Con giấu lời Chúa trong lòng con
Để con không phạm tội cùng Chúa.
12Lạy Đức Giê-hô-va, đáng chúc tụng Ngài.
Xin dạy con các luật lệ Ngài!
13Con lấy môi con thuật lại
Các phán quyết miệng Chúa truyền ra.
14Con vui thích con đường chứng ước của Chúa,
Hơn vui hưởng vinh hoa phú quý.
15Con sẽ suy ngẫm kỷ cương Chúa,
Chú tâm vào đường lối của Ngài.
16Con ưa thích luật lệ Chúa
Sẽ không quên lời của Ngài.
17Xin Chúa ban ơn lành cho đầy tớ Chúa
Để con được sống và vâng giữ lời Ngài.
18Xin Chúa mở mắt con
Để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.
19Con là khách lạ trên đất;
Xin chớ giấu con các điều răn Chúa.
20Linh hồn con hằng khao khát mỏi mòn
Về các phán quyết của Chúa.
21Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ bị nguyền rủa,
Đi sai lạc khỏi các điều răn của Chúa.
22Xin lăn khỏi con nỗi sỉ nhục và khinh bỉ,
Vì con vâng giữ các chứng ước Chúa.
23Dù các vua chúa ngồi bàn mưu chống lại con,
Nhưng đầy tớ Chúa cứ suy ngẫm luật lệ Ngài.
24Các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con,
Cũng là những cố vấn cho con.
25Linh hồn con dính vào bụi đất,
Xin khiến con sống lại theo lời Chúa.
26Con đã tỏ bày với Chúa đường lối con và Chúa đã đáp lời;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
27Xin cho con hiểu được con đường kỷ cương của Chúa,
Thì con sẽ suy ngẫm các công việc#119:27 công việc; Ctd: sự dạy dỗ. kỳ diệu của Ngài.
28Linh hồn con ưu sầu, tuôn tràn giọt lệ;
Xin khiến con mạnh mẽ nhờ lời của Chúa.
29Xin khiến con tránh xa con đường dối trá,
Và làm ơn dạy con luật pháp của Ngài.
30Con đã chọn con đường chân thật,
Đặt phán quyết của Chúa trước mặt con.
31Đức Giê-hô-va ôi! Con gắn bó với các chứng ước Chúa:
Xin đừng để con bị hổ thẹn.
32Khi Chúa mở rộng lòng con,
Thì con sẽ chạy theo con đường giới răn của Chúa.
33Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con
Thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng.
34Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con vâng giữ
Và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài.
35Xin khiến con đi trong con đường điều răn của Chúa
Vì con yêu thích con đường ấy.
36Xin khiến lòng con hướng về chứng ước Chúa
Chứ đừng hướng về lợi lộc bất chính.
37Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa;
Nhưng cho con sống theo đường lối Chúa.
38Xin Chúa khiến lời Chúa được ứng nghiệm cho đầy tớ Ngài,
Tức là người kính sợ Chúa.
39Xin cất khỏi con nỗi sỉ nhục mà con sợ hãi,
Vì phán quyết của Chúa thật tốt lành.
40Con mong ước các kỷ cương Chúa biết bao!
Xin khiến con được sống trong sự công chính của Ngài.
41Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến với con,
Tức là sự cứu rỗi của Ngài, theo lời phán hứa của Ngài!
42Vậy con sẽ đối đáp với kẻ làm sỉ nhục con,
Vì con tin vào lời Chúa.
43Xin đừng cất khỏi miệng con lời của chân lý,
Vì con đặt niềm hi vọng nơi phán quyết của Chúa.
44Con sẽ luôn vâng giữ luật pháp Chúa
Cho đến đời đời vô cùng.
45Con sẽ bước đi cách ung dung,
Vì đã tìm kiếm kỷ cương của Chúa.
46Con sẽ rao truyền chứng ước Chúa trước các vua
Mà không hổ thẹn chút nào.
47Con vui thích các điều răn Chúa
Vì con yêu mến chúng.
48Con giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà con yêu mến
Và suy ngẫm các luật lệ Ngài.
49Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán với đầy tớ Chúa,
Vì nhờ lời ấy, Ngài khiến con hi vọng.
50Lời Chúa làm cho con được sống lại,
Đó là nguồn an ủi con trong cơn hoạn nạn.
51Kẻ kiêu ngạo không tiếc lời chế nhạo con,
Nhưng con không xây bỏ luật pháp Chúa.
52Lạy Đức Giê-hô-va, con nhớ lại các phán quyết từ xưa của Ngài,
Nên con được an ủi.
53Con phẫn nộ, bất bình
Khi kẻ ác từ bỏ luật pháp Chúa.
54Các luật lệ Chúa là bài ca của con
Trong cuộc đời#119:54 Nn: căn nhà. lữ khách.
55Lạy Đức Giê-hô-va, ban đêm con nhớ lại danh Ngài
Và vâng giữ luật pháp Ngài.
56Con được hưởng phước lành
Vì con vâng giữ các kỷ cương của Chúa.
57Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con;
Con hứa sẽ vâng giữ lời Ngài.
58Con đã hết lòng cầu khẩn ơn lành của Chúa;
Xin thương xót con tùy theo lời Chúa.
59Khi con suy nghĩ về đường lối con,
Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa.
60Con nhanh chóng, không hề chậm trễ
Mà vâng giữ các điều răn Chúa.
61Dây kẻ ác đã giăng bẫy hại con,
Nhưng con không quên luật pháp Chúa.
62Nửa đêm, con thức dậy để cảm tạ Chúa,
Vì các phán quyết công chính của Ngài.
63Con là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa,
Và của những ai tuân theo các kỷ cương của Ngài.
64Lạy Đức Giê-hô-va, khắp đất đầy dẫy sự nhân từ Ngài;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
65Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi đầy tớ Ngài
Theo như lời Ngài.
66Xin dạy con tri thức và sự phán đoán đúng đắn
Vì con tin vào các điều răn Chúa.
67Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc
Nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa.
68Chúa là thiện và luôn ban ơn lành;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
69Kẻ kiêu ngạo dùng lời dối trá bôi nhọ con,
Nhưng con sẽ hết lòng tuân giữ kỷ cương của Chúa.
70Lòng của chúng chai lì, dày như mỡ,
Nhưng con yêu thích luật pháp của Chúa.
71Hoạn nạn là điều tốt cho con,
Nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa.
72Luật pháp truyền phán từ miệng Chúa
Thật quý báu cho con hơn hàng nghìn đồng vàng và bạc.
73Bàn tay Chúa dựng nên con và nắn đúc hình con;
Xin ban cho con sự khôn sáng để con học điều răn Ngài.
74Những người kính sợ Chúa sẽ vui mừng khi thấy con,
Vì con đặt hi vọng nơi lời Ngài.
75Lạy Đức Giê-hô-va, con biết rằng sự phán xét của Ngài là công chính
Và bởi sự thành tín mà Ngài làm cho con bị khổ nạn.
76Nguyện sự nhân từ Chúa an ủi con
Theo như lời Chúa đã hứa với đầy tớ Ngài.
77Nguyện lòng thương xót của Chúa đến với con để con được sống,
Vì con yêu thích luật pháp Ngài.
78Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn
Vì chúng dùng sự giả dối mà xuyên tạc con;
Nhưng con sẽ suy ngẫm kỷ cương của Chúa.
79Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại với con.
Thì họ sẽ hiểu biết chứng ước Ngài.
80Nguyện lòng con được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa
Để con không bị hổ thẹn.
81Linh hồn con mòn mỏi vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa;
Con hi vọng nơi lời Ngài.
82Mắt con hao mòn vì mong ước lời Chúa;
Con tự nhủ: “Đến bao giờ Ngài mới an ủi con?”
83Vì con trở thành như bầu da bị khói bám đen,
Nhưng con không quên các luật lệ Chúa.
84Đầy tớ Chúa phải chịu đựng cho đến bao giờ?
Chừng nào Chúa mới trừng phạt những kẻ bắt bớ con?
85Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại con,
Là điều không theo luật pháp của Chúa.
86Các điều răn Chúa là thành tín;
Xin Chúa giúp đỡ con vì người ta vu khống để bắt bớ con.
87Thiếu chút nữa chúng tiêu diệt con khỏi mặt đất.
Nhưng con không lìa bỏ kỷ cương của Chúa.
88Xin làm cho con được sống theo lòng nhân từ của Chúa,
Thì con sẽ tuân giữ chứng ước từ miệng Chúa.
89Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập
Đời đời trên trời.
90Sự thành tín Chúa trường tồn từ đời nầy qua đời kia.
Chúa đã lập quả đất và nó luôn vững bền.
91Theo phán quyết của Chúa, các điều đó còn đứng vững đến hôm nay,
Vì muôn vật đều là đầy tớ Ngài.
92Nếu luật pháp Chúa không phải là điều con yêu thích
Thì con đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn rồi.
93Con chẳng hề quên kỷ cương của Chúa
Vì nhờ đó, Chúa làm cho con được sống.
94Con thuộc về Chúa, xin cứu con
Vì con tìm kiếm kỷ cương của Ngài.
95Kẻ ác rình rập để giết con,
Nhưng con chú tâm vào các chứng ước Chúa.
96Con đã thấy mọi vật toàn hảo đều có điểm tận cùng,
Nhưng luật pháp Chúa là vô cùng vô tận.
97Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao!
Trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy.
98Các điều răn Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con,
Vì các điều răn ấy ở cùng con luôn luôn.
99Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con,
Vì con suy ngẫm các chứng ước Chúa.
100Con thông hiểu hơn các bậc lão thành,
Vì con tuân giữ kỷ cương của Chúa.
101Con giữ chân con tránh mọi đường tà
Để con tuân theo lời của Chúa.
102Con không xây bỏ các phán quyết Chúa,
Vì Chúa đã dạy dỗ con.
103Lời Chúa ngọt họng con dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!
104Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng;
Vì vậy con ghét mọi đường giả dối.
105Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con,
Ánh sáng cho đường lối con.
106Con đã thề và cam kết rằng,
Con sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa.
107Đức Giê-hô-va ôi! Con bị khốn khổ tột cùng;
Xin làm cho con được sống nhờ lời của Ngài.
108Lạy Đức Giê-hô-va, xin chấp nhận tế lễ tự nguyện bằng lời ca ngợi của con,
Và dạy dỗ con các phán quyết của Ngài.
109Mạng sống con luôn đối diện với hiểm nguy,
Nhưng con không quên luật pháp Chúa.
110Kẻ ác gài bẫy hại con,
Nhưng con không lìa bỏ kỷ cương Chúa.
111Chứng ước Chúa là cơ nghiệp đời đời của con,
Vì chứng ước ấy là niềm vui của lòng con.
112Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa,
Mãi mãi và cho đến cuối cùng.
113Con ghét những kẻ hai lòng,
Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.
114Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của con;
Con hi vọng nơi lời Chúa.
115Nầy kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta!
Để ta tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời.
116Xin Chúa nâng đỡ con theo lời Chúa hứa để con được sống;
Xin đừng để con bị hổ thẹn khi con đặt hi vọng nơi Ngài.
117Xin nâng đỡ con và ban bình an cho con;
Để con luôn chú tâm về các luật lệ Chúa.
118Chúa từ chối những kẻ đi sai lạc luật lệ Chúa,
Vì thói lừa dối của chúng chỉ vô ích mà thôi.
119Chúa loại bỏ kẻ ác khỏi thế gian như cặn bã;
Vì thế, con yêu mến các chứng ước của Chúa.
120Da thịt con rởn ốc vì sợ hãi Chúa,
Cũng run sợ trước sự phán xét của Ngài.
121Con đã làm điều ngay thẳng và công chính;
Xin đừng phó con cho kẻ áp bức con.
122Xin Chúa bảo đảm hạnh phúc cho đầy tớ Ngài;
Xin đừng để kẻ kiêu ngạo áp bức con.
123Mắt con mòn mỏi trông đợi sự cứu rỗi,
Và lời công chính của Chúa.
124Xin đãi đầy tớ Chúa theo lòng nhân từ Ngài,
Và dạy con các luật lệ Ngài.
125Con là đầy tớ Chúa, xin ban cho con sự thông sáng
Để con thông hiểu các chứng ước của Ngài.
126Thời điểm mà Đức Giê-hô-va phải hành động đã đến,
Vì loài người đã phá bỏ luật pháp Ngài.
127Con yêu mến điều răn Chúa hơn vàng,
Thậm chí hơn cả vàng ròng.
128Thật vậy, con nhận biết tất cả kỷ cương của Chúa về muôn vật là đúng;
Và con ghét mọi đường lối giả dối.
129Chứng ước Chúa thật diệu kỳ
Cho nên lòng con giữ lấy.
130Sự giảng giải Lời Chúa đem lại ánh sáng,
Ban sự thông hiểu cho người thật thà.
131Con mở miệng và khát khao,
Vì mong ước điều răn của Chúa.
132Xin Chúa đoái trông và thương xót con,
Như Ngài vẫn thường làm đối với những người yêu mến danh Chúa.
133Xin gìn giữ chân con vững bước trong lời Chúa;
Đừng để điều ác cai trị con.
134Xin cứu con khỏi sự áp bức của loài người,
Để con vâng giữ các kỷ cương Chúa.
135Xin khiến mặt Chúa soi sáng trên đầy tớ Chúa,
Và dạy con các luật lệ Ngài.
136Nước mắt con tuôn ra như suối,
Vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa.
137Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là công chính,
Sự phán xét của Ngài là ngay thẳng.
138Chúa ban chứng ước của Ngài
Trong sự công chính và thành tín.
139Lòng sốt sắng làm con bị tiêu hao,
Vì kẻ áp bức con đã quên lời Chúa.
140Lời Chúa rất tinh tuyền,
Nên đầy tớ Chúa yêu mến lời ấy.
141Con nhỏ bé, bị khinh khi
Nhưng con không quên các kỷ cương Chúa.
142Sự công chính của Chúa là sự công chính đời đời,
Luật pháp Chúa là chân thật.
143Dù gian truân và sầu khổ đổ trên con,
Con vẫn yêu thích các điều răn Chúa.
144Chứng ước Chúa là công chính đời đời.
Xin ban cho con sự thông hiểu để con được sống.
145Lạy Đức Giê-hô-va, con hết lòng kêu cầu Ngài, xin đáp lời con;
Con sẽ vâng giữ luật lệ Ngài.
146Con kêu cầu Chúa, xin cứu con
Thì con sẽ giữ các chứng ước Ngài.
147Con thức trước rạng đông và kêu cầu;
Con hi vọng nơi lời Chúa.
148Suốt các canh đêm, mắt con mở ra
Để suy ngẫm lời Chúa.
149Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con tùy theo lòng nhân từ Ngài;
Xin cho con được sống tùy theo phán quyết Ngài.
150Những kẻ có mưu đồ độc ác đến bách hại con;
Chúng sống xa luật pháp của Chúa.
151Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn ở gần con,
Và các điều răn Ngài là chân thật.
152Từ xưa, qua chứng ước Chúa, con biết rõ
Ngài lập các điều răn ấy cho đến đời đời.
153Xin Chúa đoái xem nỗi khốn khổ của con và giải cứu con,
Vì con không quên luật pháp của Ngài.
154Xin Chúa bênh vực lý lẽ con và cứu chuộc con;
Cũng khiến con được sống theo lời Chúa hứa.
155Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác,
Vì chúng không tìm kiếm các luật lệ Chúa.
156Đức Giê-hô-va ôi, lòng thương xót Ngài thật bao la!
Xin khiến con được sống tùy theo luật lệ Ngài.
157Kẻ bắt bớ và thù địch của con thật nhiều,
Nhưng con không xây bỏ các chứng ước Chúa.
158Con thấy bọn phản bội và ghê tởm chúng
Vì chúng không vâng giữ lời Chúa.
159Xin Chúa thấy lòng con yêu mến kỷ cương Chúa biết bao!
Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con được sống tùy theo lòng nhân từ Ngài.
160Toàn bộ lời Chúa là chân thật;
Các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời.
161Các vua chúa bắt bớ con vô cớ,
Nhưng lòng con kính sợ lời Ngài.
162Con vui vẻ về lời Chúa
Giống như người thu được nhiều chiến lợi phẩm.
163Con chán ghét và kinh tởm điều dối trá,
Nhưng con yêu mến luật pháp Chúa.
164Mỗi ngày con ca ngợi Chúa bảy lần
Về các luật lệ công chính của Ngài.
165Người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình an vô sự;
Chẳng có điều gì làm cho họ vấp ngã.
166Lạy Đức Giê-hô-va, con hi vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài,
Và con làm theo các điều răn Ngài.
167Linh hồn con vâng giữ các chứng ước Chúa;
Con yêu mến các chứng ước ấy vô cùng.
168Con vâng giữ kỷ cương và chứng ước Chúa,
Vì mọi đường lối con đều bày tỏ trước mặt Ngài.
169Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu cầu của con thấu đến Ngài.
Xin ban cho con sự thông sáng theo lời Chúa hứa!
170Nguyện lời cầu khẩn con thấu đến trước mặt Chúa;
Xin giải cứu con tùy theo lời Ngài.
171Nguyện môi miệng con tuôn trào lời ca ngợi,
Vì Chúa dạy con các luật lệ Ngài.
172Nguyện lưỡi con ca tụng về lời Chúa,
Vì tất cả điều răn Ngài là công chính.
173Nguyện tay Chúa phù hộ con,
Vì con đã chọn đi theo các kỷ cương Chúa.
174Lạy Đức Giê-hô-va, con mong ước sự cứu rỗi của Chúa,
Và con yêu thích luật pháp của Ngài.
175Nguyện linh hồn con được sống để ca ngợi Chúa;
Xin các phán quyết của Ngài giúp đỡ con.
176Con lầm đường như chiên lạc lối; xin Chúa tìm kiếm đầy tớ Ngài,
Vì con không quên điều răn của Ngài.

Currently Selected:

Thi Thiên 119: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy