Thi Thiên 117
VIE2010

Thi Thiên 117

117
Khuyên muôn dân ca ngợi Đức Giê-hô-va
1Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va;#Rô 15:11.
Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài!
2Vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn,
Đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời!
Ha-lê-lu-gia!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010