Thi Thiên 117
RVV11
117
Khuyên muôn dân ca ngợi Đức Giê-hô-va
1Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va;
Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài!
2Vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn,
Đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời!
Ha-lê-lu-gia!