Thi Thiên 114
VIE2010

Thi Thiên 114

114
Ca ngợi Đức Chúa Trời về sự giải cứu khỏi Ai Cập
1Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập,#Xuất 12:51.
Nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói ngôn ngữ khác,
2Thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài,
Và Y-sơ-ra-ên thành vương quốc của Ngài.
3Biển thấy điều ấy thì chạy trốn;#Xuất 14:21; Giôs 3:16.
Sông Giô-đanh phải chảy ngược dòng;
4Núi nhảy như chiên đực;
Đồi phóng như chiên con.
5Nầy biển, sao ngươi chạy trốn?
Hỡi Giô-đanh, vì sao ngươi chảy ngược dòng?
6Hỡi núi, sao ngươi nhảy như chiên đực?
Nầy đồi, sao ngươi nhảy như chiên con?
7Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa,
Trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp,
8Là Đấng biến vầng đá ra ao nước,#Xuất 17:1-7; Dân 20:2-13.
Đổi đá cứng thành nguồn nước.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010