Thi Thiên 106:27

Thi Thiên 106:27 VIE2010

Khiến dòng dõi họ ngã chết giữa các nước, Và phân tán họ trong các xứ.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share