Thi Thiên 105
VIE2010

Thi Thiên 105

105
Các công việc kỳ diệu của Đức Giê-hô-va đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên
(I Sử Ký 16:8-22)
1Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài!
Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân!
2Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài!
Hãy suy ngẫm tất cả các việc kỳ diệu của Ngài.
3Hãy tự hào trong danh thánh Ngài;
Nguyện lòng của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va được hoan lạc!
4Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài,
Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!
5-6Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham là đầy tớ Ngài,
Hỡi con cháu Gia-cốp là những người Ngài tuyển chọn!
Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm,
Các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài.
7Chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta;
Sự phán xét của Ngài ở khắp thế gian.
8Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi,
Nghìn đời không quên lời phán của Ngài;
9Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham,#Sáng 12:7; 17:8; 26:3.
Đã thề cùng Y-sác,
10Đã định cho Gia-cốp làm luật lệ,#Sáng 28:13.
Và cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời,
11Khi Ngài phán rằng: “Ta sẽ ban cho con đất Ca-na-an
Là phần sản nghiệp của con.”
12Lúc ấy họ chỉ là một số ít người.
Là những khách lạ trong xứ,
13Đi từ nước nầy đến nước khác,
Từ vương quốc nọ sang dân tộc kia.
14Ngài không cho ai áp bức họ;#Sáng 20:3-7.
Vì cớ họ, Ngài cảnh cáo các vua của chúng:
15“Đừng đụng đến những người được xức dầu của Ta,
Chớ làm hại các nhà tiên tri Ta!”
16Ngài khiến nạn đói xảy đến trong xứ#Sáng 41:53-57.
Và làm cạn nguồn lương thực.
17Nhưng Ngài sai một người đi trước dân Y-sơ-ra-ên#Sáng 37:28; 45:5.
Là Giô-sép, bị bán làm nô lệ.
18Người ta tra chân ông vào cùm,#Sáng 39:20–40:23.
Buộc xích sắt vào cổ
19Cho đến khi điều ông nói trở thành sự thật.
Lời của Đức Giê-hô-va đã minh chứng cho ông.
20Vua truyền tha Giô-sép,#Sáng 41:14.
Người cai trị các dân tộc phóng thích ông.
21Vua lập ông làm người cai quản triều đình,#Sáng 41:39-41.
Quản trị tất cả tài sản mình.
22Ông có thẩm quyền trên các triều thần,
Và dạy sự khôn ngoan cho các trưởng lão.
23Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên cũng đến Ai Cập;#Sáng 46:6; 47:11.
Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Cham.#105:23 Tên gọi khác của Ai Cập.
24Đức Giê-hô-va làm cho con dân Ngài thêm nhiều,#Xuất 1:7-14.
Khiến họ mạnh hơn kẻ thù của họ.
25Ngài khiến người Ai Cập trở lòng ghen ghét dân Chúa,
Lập mưu hại các đầy tớ Ngài.
26Ngài sai đầy tớ Ngài là Môi-se#Xuất 3:1–4:17.
Và A-rôn mà Ngài đã tuyển chọn.
27Trong xứ Cham,
Hai người thi hành các dấu lạ và phép mầu của Ngài.
28Ngài giáng bóng tối và làm cho xứ tối tăm,#Xuất 10:21-23.
Nhưng chúng vẫn không nghe lời Ngài.
29Ngài biến nước sông thành máu,#Xuất 7:17-21.
Và giết chết cá của chúng.
30Đất sinh ra ếch nhái nhiều lúc nhúc,#Xuất 8:1-6.
Nhảy vào tận phòng ngủ của vua.
31Ngài phán, liền có ruồi mòng bay đến,#Xuất 8:16-17,20-24.
Và muỗi đầy dẫy khắp xứ.
32Ngài giáng mưa đá thay vì ban mưa,#Xuất 9:22-25.
Và sai lửa đốt cháy cả xứ.
33Ngài cũng phá hủy vườn nho và cây vả,
Bẻ gãy cây cối trong xứ chúng.
34Ngài phán, châu chấu liền bay đến
Còn cào cào thì vô số,#Xuất 10:4,12-15.
35Chúng cắn phá tất cả các loại cây cỏ trong xứ,
Và phá hoại hoa mầu của đất.
36Ngài cũng giết tất cả con đầu lòng trong xứ,#Xuất 12:29.
Tức là tinh hoa của sức lực chúng.
37Ngài dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra đi, tay đầy vàng bạc;#Xuất 12:33-36.
Không một ai trong các bộ tộc của họ chùn bước.
38Người Ai Cập vui mừng khi họ ra đi,
Vì nỗi kinh hoàng về Y-sơ-ra-ên đã giáng trên chúng.
39Ngài khiến mây giăng để che chở họ,#Xuất 13:21-22.
Và ban đêm có trụ lửa soi đường.
40Khi họ cầu xin, Ngài đem chim cút đến,#Xuất 16:2-15.
Và lấy bánh từ trời cho họ ăn no nê.
41Ngài chẻ tảng đá, nước liền phun ra#Xuất 17:1-7; Dân 20:2-13.
Như một dòng sông chảy qua hoang mạc.
42Vì Chúa nhớ lại lời hứa thánh của Ngài,
Và không quên Áp-ra-ham là đầy tớ Ngài.
43Như thế, Chúa dẫn dân Ngài ra đi một cách hớn hở,
Dắt những người Ngài chọn ra đi trong tiếng hát vui mừng.
44Ngài lấy đất đai của các nước mà ban cho họ,#Giôs 11:16-23; 13:6-7.
Và cho họ thừa hưởng công lao của các dân tộc khác
45Để họ gìn giữ luật lệ Ngài,
Và vâng theo luật pháp Ngài.
Ha-lê-lu-gia!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010