Thi Thiên 100
VIE2010

Thi Thiên 100

100
Tác giả khuyên mọi người phải ca ngợi Đức Chúa Trời
Thi Thiên cảm tạ
1Hỡi cả trái đất,
Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!
2Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va,
Hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài.
3Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.
Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài;
Chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài.
4Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài,
Hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài.
Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
5Vì Đức Giê-hô-va là thiện,#I Sử 16:34; II Sử 5:13; 7:3; Era 3:11; Thi 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Giê 33:11.
Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi
Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010