Châm Ngôn 13:6

Châm Ngôn 13:6 VIE2010

Sự công chính bảo vệ người sống ngay thẳng, Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Châm Ngôn 13:6

Share