Dân Số 34
VIE2010

Dân Số 34

34
Ranh giới xứ Ca-na-an
1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2“Hãy truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi các con vào xứ Ca-na-an là đất mà các con nhận làm sản nghiệp, thì ranh giới của đất ấy như sau: 3Về phía nam, đất ấy sẽ từ hoang mạc Xin chạy dài theo Ê-đôm. Như thế, ranh giới phía nam của các con sẽ chạy từ cuối Biển Chết,#34:3 Nn: Biển Muối. về hướng đông. 4Ranh giới nầy chạy vòng phía nam của núi Ạc-ráp-bim đi ngang qua hướng Xin và tiếp giáp phía nam Ca-đe Ba-nê-a, rồi chạy qua Hát-sa Át-đa và đi về hướng Át-môn. 5Ranh giới chạy từ Át-môn đi vòng về suối Ai Cập và dừng lại ở biển.
6Ranh giới phía tây của các con sẽ là Biển Lớn.#34:6 Tức Địa Trung Hải. Đó là ranh giới phía tây của các con.
7Ranh giới phía bắc của các con sẽ chạy từ Biển Lớn đến tận núi Hô-rơ. 8Từ núi Hô-rơ, ranh giới chạy về lối vào Ha-mát, qua Xê-đát, 9rồi chạy về hướng Xíp-rôn và kết thúc tại Hát-sa Ê-nan. Đó là ranh giới của các con về phía bắc.
10Ranh giới phía đông của các con sẽ từ Hát-sa Ê-nan đến Sê-pham, 11và chạy từ Sê-pham xuống đến Ríp-la về hướng đông của A-in, rồi chạy xuống nữa cho đến khi tiếp giáp với biển Ki-nê-rết#34:11 Trong Tân Ước gọi là biển Ghê-nê-xa-rết, Ti-bê-ri-át, hoặc: Ga-li-lê. về phía đông. 12Như thế ranh giới sẽ chạy xuống phía sông Giô-đanh và kết thúc ở Biển Chết.#34:12 Nn: Biển Muối. Đó là lãnh thổ của các con với các ranh giới chung quanh.’”
13Môi-se truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Đó là xứ mà anh em sẽ bắt thăm nhận làm sản nghiệp, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ban cho chín bộ tộc rưỡi.#Dân 26:52-56.#Giôs 14:1-5. 14Vì bộ tộc Ru-bên theo từng gia tộc; bộ tộc Gát theo từng gia tộc, và nửa bộ tộc Ma-na-se đã lãnh phần sản nghiệp của họ rồi. 15Hai bộ tộc rưỡi trên đã nhận sản nghiệp mình bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô về hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc.”
16Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 17“Đây là tên những người sẽ đứng ra chia xứ: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và Giô-suê, con trai Nun. 18Các con cũng phải chọn mỗi bộ tộc một người lãnh đạo để phân chia xứ. 19Sau đây là tên những người ấy:
Bộ tộc Giu-đa có Ca-lép, con trai Giê-phu-nê.
20Bộ tộc Si-mê-ôn có Sê-mu-ên, con trai A-mi-hút.
21Bộ tộc Bên-gia-min có Ê-li-đát, con trai Kít-lon.
22Bộ tộc Đan có người lãnh đạo tên là Bu-ki, con trai Giốc-li.
23Con cháu Giô-sép gồm bộ tộc Ma-na-se, có người lãnh đạo tên là Ha-ni-ên, con trai Ê-phát, 24và bộ tộc Ép-ra-im có người lãnh đạo tên là Kê-mu-ên, con trai Síp-tan.
25Bộ tộc Sa-bu-lôn có người lãnh đạo tên là Ê-lít-sa-phan, con trai Phác-nát.
26Bộ tộc Y-sa-ca có người lãnh đạo tên là Pha-ti-ên, con trai A-xan.
27Bộ tộc A-se có người lãnh đạo tên là A-hi-hút, con trai Sê-lô-mi.
28Và bộ tộc Nép-ta-li có người lãnh đạo tên là Phê-đa-ên, con trai A-mi-hút.”
29Đó là những người mà Đức Giê-hô-va đã chỉ định đứng ra phân chia sản nghiệp cho dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ca-na-an.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.