YouVersion Logo
Search Icon

Dân Số 34

34
Ranh giới xứ Ca-na-an
1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2“Hãy truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi các con vào xứ Ca-na-an là đất mà các con nhận làm sản nghiệp, thì ranh giới của đất ấy như sau: 3Về phía nam, đất ấy sẽ từ hoang mạc Xin chạy dài theo Ê-đôm. Như thế, ranh giới phía nam của các con sẽ chạy từ cuối Biển Chết,#34:3 Nn: Biển Muối. về hướng đông. 4Ranh giới nầy chạy vòng phía nam của núi Ạc-ráp-bim đi ngang qua hướng Xin và tiếp giáp phía nam Ca-đe Ba-nê-a, rồi chạy qua Hát-sa Át-đa và đi về hướng Át-môn. 5Ranh giới chạy từ Át-môn đi vòng về suối Ai Cập và dừng lại ở biển.
6Ranh giới phía tây của các con sẽ là Biển Lớn.#34:6 Tức Địa Trung Hải. Đó là ranh giới phía tây của các con.
7Ranh giới phía bắc của các con sẽ chạy từ Biển Lớn đến tận núi Hô-rơ. 8Từ núi Hô-rơ, ranh giới chạy về lối vào Ha-mát, qua Xê-đát, 9rồi chạy về hướng Xíp-rôn và kết thúc tại Hát-sa Ê-nan. Đó là ranh giới của các con về phía bắc.
10Ranh giới phía đông của các con sẽ từ Hát-sa Ê-nan đến Sê-pham, 11và chạy từ Sê-pham xuống đến Ríp-la về hướng đông của A-in, rồi chạy xuống nữa cho đến khi tiếp giáp với biển Ki-nê-rết#34:11 Trong Tân Ước gọi là biển Ghê-nê-xa-rết, Ti-bê-ri-át, hoặc: Ga-li-lê. về phía đông. 12Như thế ranh giới sẽ chạy xuống phía sông Giô-đanh và kết thúc ở Biển Chết.#34:12 Nn: Biển Muối. Đó là lãnh thổ của các con với các ranh giới chung quanh.’”
13Môi-se truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Đó là xứ mà anh em sẽ bắt thăm nhận làm sản nghiệp, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ban cho chín bộ tộc rưỡi.#Dân 26:52-56.#Giôs 14:1-5. 14Vì bộ tộc Ru-bên theo từng gia tộc; bộ tộc Gát theo từng gia tộc, và nửa bộ tộc Ma-na-se đã lãnh phần sản nghiệp của họ rồi. 15Hai bộ tộc rưỡi trên đã nhận sản nghiệp mình bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô về hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc.”
16Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 17“Đây là tên những người sẽ đứng ra chia xứ: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và Giô-suê, con trai Nun. 18Các con cũng phải chọn mỗi bộ tộc một người lãnh đạo để phân chia xứ. 19Sau đây là tên những người ấy:
Bộ tộc Giu-đa có Ca-lép, con trai Giê-phu-nê.
20Bộ tộc Si-mê-ôn có Sê-mu-ên, con trai A-mi-hút.
21Bộ tộc Bên-gia-min có Ê-li-đát, con trai Kít-lon.
22Bộ tộc Đan có người lãnh đạo tên là Bu-ki, con trai Giốc-li.
23Con cháu Giô-sép gồm bộ tộc Ma-na-se, có người lãnh đạo tên là Ha-ni-ên, con trai Ê-phát, 24và bộ tộc Ép-ra-im có người lãnh đạo tên là Kê-mu-ên, con trai Síp-tan.
25Bộ tộc Sa-bu-lôn có người lãnh đạo tên là Ê-lít-sa-phan, con trai Phác-nát.
26Bộ tộc Y-sa-ca có người lãnh đạo tên là Pha-ti-ên, con trai A-xan.
27Bộ tộc A-se có người lãnh đạo tên là A-hi-hút, con trai Sê-lô-mi.
28Và bộ tộc Nép-ta-li có người lãnh đạo tên là Phê-đa-ên, con trai A-mi-hút.”
29Đó là những người mà Đức Giê-hô-va đã chỉ định đứng ra phân chia sản nghiệp cho dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ca-na-an.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;