Dân Số 30:7

Dân Số 30:7 VIE2010

Nếu người nữ ấy đã kết hôn và sau đó lỡ khấn hứa hoặc miệng nàng đã vội thốt ra điều gì tự ràng buộc mình
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share