Dân Số 30:4

Dân Số 30:4 VIE2010

Khi một người nữ, trong thời niên thiếu ở nhà cha mình, có hứa nguyện với Đức Giê-hô-va và buộc phải giữ điều mình đã hứa
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share