Mác 3:21

Mác 3:21 VIE2010

Người nhà của Ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng “Ngài đã bị mất trí.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share