Mác 3:12

Mác 3:12 VIE2010

Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ Ngài là ai.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share