Mác 2:25

Mác 2:25 VIE2010

Ngài đáp: “Các ngươi chưa từng đọc về chuyện Đa-vít đã làm khi người cùng những người đi theo lâm vào cảnh túng đói sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share