YouVersion Logo
Search Icon

Mác 14

14
Sự thương khó, sự chết và sống lại của Đức Chúa Jêsus
(14:1 – 16:20)
Âm mưu của các thầy tế lễ
(Ma-thi-ơ 26:1-5; Lu-ca 22:1,2; Giăng 11:45-53)
1Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm cách để bắt và giết Đức Chúa Jêsus.#Xuất 12:1-27. 2Họ nói: “Không nên ra tay trong ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”
Đức Chúa Jêsus được xức dầu tại Bê-tha-ni
(Ma-thi-ơ 26:6-13; Giăng 12:1-8)
3Đức Chúa Jêsus ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn là người phong hủi. Khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn thì có một phụ nữ vào, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất, rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm lên đầu Ngài.#Lu 7:37-38. 4Có vài người tức giận nói với nhau: “Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? 5Vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo.” Họ nặng lời với bà. 6Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để mặc người. Tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho Ta. 7Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được; nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu.#Phục 15:11. 8Người đã làm điều mình có thể làm, đã xức xác Ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. 9Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới nầy, bất cứ nơi nào Tin Lành được rao giảng, việc người phụ nữ nầy làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người.”
Giu-đa phản Chúa
(Ma-thi-ơ 26:14-16; Lu-ca 22:3-6)
10Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Jêsus cho họ. 11Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho nó tiền bạc. Giu-đa tìm cơ hội để phản nộp Ngài.
Chúa kỷ niệm lễ Vượt Qua và thiết lập lễ Tiệc Thánh
(Ma-thi-ơ 26:17-30; Lu-ca 22:7-20; Giăng 13:21-30)
12Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, là ngày người ta giết chiên con lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị?” 13Ngài sai hai môn đồ đi và dặn: “Hãy vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo người ấy; 14người ấy vào nhà nào, các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng: ‘Thầy hỏi: Phòng khách để Ta và các môn đồ Ta ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ 15Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó.” 16Hai môn đồ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.
17Buổi tối, Ngài đến với mười hai sứ đồ. 18Đang dùng bữa, Đức Chúa Jêsus phán: “Thật, Ta bảo các con, một người trong các con đang ngồi ăn với Ta đây sẽ phản Ta.”#Thi 41:9. 19Các môn đồ buồn rầu lắm, lần lượt hỏi Ngài: “Không phải con. Đúng không?” 20Ngài đáp: “Ấy là một trong mười hai người, là người đang chấm bánh chung đĩa với Ta. 21Vì Con Người đi như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra còn hơn.”
22Đang khi ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, cảm tạ, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và phán: “Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta.” 23Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và tất cả đều uống. 24Ngài phán: “Đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người.#Xuất 24:8; Giê 31:31-34. 25Thật, Ta bảo các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày Ta sẽ uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời.”
Lời cảnh báo cho Phi-e-rơ
(Ma-thi-ơ 26:31-35; Lu-ca 22:31-34; Giăng 13:36-38)
26Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. 27Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã; vì có lời chép rằng:
‘Ta sẽ đánh người chăn,
Thì chiên sẽ bị tan tác.’#Xa 13:7.
28Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các con.”#Mat 28:16. 29Phi-e-rơ thưa: “Dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không.” 30Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” 31Nhưng Phi-e-rơ càng quả quyết hơn: “Dù có phải chết với Thầy, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ khác cũng đều nói như vậy.
Đức Chúa Jêsus cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê
(Ma-thi-ơ 26:36-46; Lu-ca 22:39-46)
32Sau đó, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đi đến một nơi, gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây trong khi Ta cầu nguyện.” 33Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi cùng. Ngài bắt đầu cảm thấy vô cùng sầu não và bối rối. 34Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết, các con hãy ở đây, và tỉnh thức.” 35Đi thêm một quãng nữa, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện để nếu có thể được thì xin giờ nầy qua khỏi Ngài. 36Ngài thưa: “A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha đều làm được. Xin Cha cất chén nầy khỏi Con, nhưng không theo ý Con mà theo ý Cha.” 37Rồi Ngài trở lại, thấy ba người đang ngủ; Ngài nói với Phi-e-rơ: “Si-môn, con ngủ ư! Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? 38Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.” 39Ngài lại đi và cầu nguyện như lời cầu nguyện trước. 40Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá và họ không biết phải thưa với Ngài như thế nào. 41Ngài trở lại lần thứ ba, và nói với các môn đồ: “Các con vẫn cứ ngủ và nghỉ ngơi được sao? Đủ rồi, giờ đã đến! Nầy, Con Người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ có tội. 42Hãy trỗi dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”
Đức Chúa Jêsus bị bắt
(Ma-thi-ơ 26:47-56; Lu-ca 22:47-53; Giăng 18:3-12)
43Ngay khi Đức Chúa Jêsus còn đang nói, thì Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đến. Cùng đi với nó có một đám đông cầm gươm và gậy, do các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão sai đến. 44Bấy giờ, kẻ phản bội đã cho chúng dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai, chính là người ấy; hãy bắt và giải đi cho cẩn thận.” 45Vừa đến, Giu-đa lập tức tiến lại gần Ngài và nói: “Thưa Thầy!” rồi hôn Ngài. 46Chúng liền ra tay bắt Ngài. 47Một trong những người đứng cạnh đó rút gươm ra, đánh và chém đứt tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. 48Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp vậy? 49Hằng ngày Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt Ta. Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.”#Lu 19:47; 21:37. 50Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.
51Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải gai. Họ tóm lấy chàng, 52nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, mình trần chạy trốn.
Đức Chúa Jêsus trước Hội đồng Công luận
(Ma-thi-ơ 26:57-68; Lu-ca 22:54,55,63-71; Giăng 18:13,14,19-24)
53Họ giải Đức Chúa Jêsus đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo đều tụ họp tại đó. 54Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính, sưởi ấm bên đống lửa. 55Các thầy tế lễ cả và toàn thể Hội đồng Công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jêsus để giết Ngài, nhưng không tìm được gì cả. 56Vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp nhau. 57Có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng: 58“Chúng tôi có nghe người nầy nói: ‘Ta sẽ phá hủy đền thờ do loài người xây dựng nầy; trong ba ngày Ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người.’ ”#Gi 2:19. 59Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không khớp nhau.
60Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa Hội đồng và hỏi Đức Chúa Jêsus: “Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các người nầy tố cáo ngươi sao?” 61Nhưng Ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi: “Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” 62Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính Ta.
Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người
Ngồi bên phải Đấng Quyền Năng,
Và hiện đến giữa mây trời.”#Thi 110:1; Đa 7:13.
63Thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: “Chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa? 64Các ông đã nghe lời phạm thượng rồi đó! Các ông quyết định thế nào?” Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết.#Lê 24:16. 65Một số người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mắt Ngài lại rồi đấm Ngài và nói: “Hãy nói tiên tri đi!” Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài.
Phi-e-rơ chối Chúa
(Ma-thi-ơ 26:69-75; Lu-ca 22:56-62; Giăng 18:15-18, 25-27)
66Lúc Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến gần, 67thấy Phi-e-rơ đang sưởi thì nhìn vào mặt ông và nói: “Ông cũng đã ở với Jêsus, người Na-xa-rét.” 68Nhưng Phi-e-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì.” Rồi ông bỏ đi ra sân trước, thì gà gáy.#14:68 Một số thủ bản không có: thì gà gáy. 69Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: “Ông nầy cũng thuộc nhóm đó.” 70Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông: “Chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Ga-li-lê.” 71Nhưng Phi-e-rơ liền rủa và thề: “Tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó!” 72Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở.

Currently Selected:

Mác 14: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy