Mác 12:40

Mác 12:40 VIE2010

Họ nuốt nhà của các bà góa mà giả bộ cầu nguyện dài dòng. Họ sẽ bị phán xét nặng hơn.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share