Mác 12:36

Mác 12:36 VIE2010

Chính Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm thúc, đã nói rằng: ‘Chúa phán với Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta, Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù Con dưới chân Con.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share