Mác 12:26

Mác 12:26 VIE2010

Còn việc người chết được sống lại, các ngươi chưa đọc câu chuyện về bụi gai trong sách Môi-se sao? Vì sao Đức Chúa Trời đã phán với ông, ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp’?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share