Mác 12:24

Mác 12:24 VIE2010

Đức Chúa Jêsus đáp: “Có phải do không hiểu biết Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời mà các ngươi đã sai lầm chăng?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share