YouVersion Logo
Search Icon

Mác 11

11
Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem
(Ma-thi-ơ 21:1-11; Lu-ca 19:28-40; Giăng 12:12-19)
1Khi đến gần thành Giê-ru-sa-lem, cạnh làng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi Ô-liu, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi, 2và bảo: “Hãy đi vào làng đối diện, vừa vào đó các con sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi, đang buộc sẵn ở đó. Hãy mở nó ra và dắt về. 3Nếu có ai hỏi các con: ‘Tại sao các ông làm vậy?’ thì hãy đáp: ‘Chúa#11:3 Ctd: Chủ của nó. cần đến nó và Ngài sẽ gửi trả lại ngay.’ ” 4Hai người đi và thấy ở bên đường có một con lừa con đang buộc trước cửa nhà. Họ mở dây lừa ra. 5Vài người trong số những người đứng đó hỏi: “Các ông mở lừa con đó làm gì?” 6Hai người trả lời như Đức Chúa Jêsus đã dặn; và họ cho dắt lừa đi. 7Họ dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, trải áo mình trên lưng nó, rồi Ngài cưỡi lên. 8Nhiều người trải áo mình trên đường, có người trải cành cây vừa chặt ngoài đồng. 9Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô rằng:#Thi 118:25-26.
“Hô-sa-na!
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!
10Phước cho vương quốc sắp đến của vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta!
Hô-sa-na trên nơi chí cao!”#Thi 118:25,26.
Cây vả bị rủa sả
(Ma-thi-ơ 21:18,19)
11Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Ngài đưa mắt nhìn mọi việc chung quanh, rồi cùng với mười hai sứ đồ đi đến làng Bê-tha-ni vì lúc ấy trời đã tối. 12Ngày hôm sau, khi rời Bê-tha-ni thì Ngài đói. 13Từ xa, Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến xem thử có tìm được gì trên cây không. Nhưng khi đến gần, Ngài không thấy gì khác ngoài lá, vì bấy giờ chưa đến mùa vả. 14Ngài phán với cây vả: “Không một ai còn ăn trái của mầy nữa!” Các môn đồ Ngài đều nghe lời ấy.
Đức Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ
(Ma-thi-ơ 21:12-17; Lu-ca 19:45-48; Giăng 2:13-22)
15Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến thành Giê-ru-sa-lem. Ngài vào đền thờ, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi tiền, xô ghế của những người bán bồ câu. 16Ngài không cho phép bất cứ ai đem vật gì đi ngang qua đền thờ. 17Rồi Ngài dạy và phán với họ: “Chẳng phải đã có lời chép rằng:#Giê 7:11. ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc’#Êsai 56:7. hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.” 18Khi nghe được những lời nầy, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài. Họ sợ Ngài, vì cả đoàn dân đều thán phục sự dạy dỗ của Ngài.
19Tối đến, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra khỏi thành.
Bài học từ cây vả
(Ma-thi-ơ 21:20-22)
20Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã khô đến tận rễ; 21Phi-e-rơ nhớ lại chuyện hôm qua nên thưa với Ngài: “Thầy ơi, xem kìa! Cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi.” 22Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 23Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy: ‘Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện.#Mat 17:20; I Cô 13:2. 24Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy. 25Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con.”#11:25 Có mấy thủ bản thêm câu 26: Nhưng nếu các con không tha thứ, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các con.#Mat 6:14-15.
Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus
(Ma-thi-ơ 21:23-27; Lu-ca 20:1-8)
27Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến cùng Ngài, 28và hỏi: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy?” 29Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời Ta thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc nầy bởi thẩm quyền nào. 30Báp-têm của Giăng đến từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời cho Ta đi.” 31Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời’ thì ông ấy sẽ nói, ‘Vậy, tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 32Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ loài người’?” — Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều cho rằng Giăng thật là một nhà tiên tri. — 33Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus: “Chúng tôi không biết.” Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Currently Selected:

Mác 11: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy