YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 7

7
Sự xét đoán
(Lu-ca 6:37,38,41,42)
1“Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. 2Vì các con xét đoán người ta thể nào thì các con cũng sẽ bị xét đoán thể ấy, các con lường cho người ta mực nào thì các con cũng sẽ bị lường lại mực ấy.#Mác 4:24. 3Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 4Sao con có thể bảo anh em: ‘Để tôi lấy cái dằm khỏi mắt anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? 5Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được.”
Các lời khuyên khác
(Lu-ca 11:9-13; 13:24)
6“Đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo, e chúng chà đạp dưới chân, và quay sang cắn xé các con chăng.
7Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. 8Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 9Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá? 10Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? 11Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?
12Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.#Lu 6:31.
13Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. 14Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.”
Cách nhận biết kẻ tiên tri giả
(Lu-ca 6:43,44)
15“Hãy đề phòng bọn tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. 16Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? 17Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành; còn cây độc thì sinh trái độc. 18Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. 19Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa.#Mat 3:10; Lu 3:9. 20Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng.#Mat 12:33.
21Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. 22Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ 23Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’”#Thi 6:8.
Phải làm theo lời Chúa
(Lu-ca 6:47-49)
24“Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. 25Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt#7:25 Nn: sông. tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vầng đá. 26Còn ai nghe lời Ta, nhưng không làm theo, thì giống như người dại dột, xây nhà trên cát. 27Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề.”
28Khi Đức Chúa Jêsus phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài;#Mác 1:22; Lu 4:32. 29vì Ngài dạy cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy