YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 4

4
Ma quỷ cám dỗ
(Mác 1:12,13; Lu-ca 4:1-13)
1Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Jêsus vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ.#Hê 2:18; 4:15. 2Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá nầy thành bánh đi.” 4Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’ ”#Phục 8:3. 5Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép:
‘Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ,
Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay,
E chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ”#Thi 91:11,12.
7Đức Chúa Jêsus phán: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”#Phục 6:16.
8Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, 9và nói: “Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy.” 10Đức Chúa Jêsus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”#Phục 6:13. 11Ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài.
Chức vụ Đức Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê
(4:12 – 18:35)
Các môn đồ đầu tiên
(Mác 1:14-20; Lu-ca 4:14,15; 5:1-11)
12Được tin Giăng bị bắt, Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê.#Mat 14:3; Mác 6:17; Lu 3:19-20. 13Ngài rời thành Na-xa-rét, đến ở tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển, trong địa phận Sa-bu-lôn và Nép-ta-li,#Gi 2:12. 14để lời của nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:
15“Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li,#Êsai 8:23–9:1.
Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh,
Miền Ga-li-lê của dân ngoại —
16Dân ngồi trong bóng tối,
Đã thấy ánh sáng lớn;
Và những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ,
Đã thấy ánh sáng bừng lên.”
17Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”#Mat 3:2.
18Khi đang đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em kia là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. 19Ngài phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” 20Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài. 21Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ. 22Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài.
23Đức Chúa Jêsus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành#4:23 Ctd: Phúc Âm; hay: Tin Mừng. của vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng.#Mat 9:35; Mác 1:39. 24Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Sy-ri. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại xuội đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. 25Rất nhiều người từ miền Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ,#4:25 Đê-ca-bô-lơ: nghĩa là “Mười Thành”. thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy