Ma-thi-ơ 19:28

Ma-thi-ơ 19:28 VIE2010

Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài thì các con là những người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, để xét đoán mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share