Ma-thi-ơ 19:1

Ma-thi-ơ 19:1 VIE2010

Khi dạy những điều nầy xong, Đức Chúa Jêsus rời miền Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share