Ma-thi-ơ 17:8

Ma-thi-ơ 17:8 VIE2010

Các môn đồ ngước mắt lên thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Chúa Jêsus.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share