Ma-thi-ơ 17:14

Ma-thi-ơ 17:14 VIE2010

Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại với đoàn dân thì có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, thưa rằng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share