Ma-thi-ơ 17:10

Ma-thi-ơ 17:10 VIE2010

Các môn đồ hỏi Ngài: “Vậy thì sao các thầy thông giáo lại nói Ê-li phải đến trước?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share