Ma-thi-ơ 10:1

Ma-thi-ơ 10:1 VIE2010

Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share