Ma-la-chi 1:5

Ma-la-chi 1:5 VIE2010

Mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói rằng: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, vượt ra ngoài bờ cõi Y-sơ-ra-ên!”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share