YouVersion Logo
Search Icon

Lu-ca 22

22
Sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus
(22:1 – 24:53)
Âm mưu của các thầy tế lễ
(Ma-thi-ơ 26:1-5; Mác 14:1,2; Giăng 11:45-53)
1Lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua đã đến gần.#Xuất 12:1-27. 2Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách để giết Đức Chúa Jêsus, vì họ sợ dân chúng.
Giu-đa phản Chúa
(Ma-thi-ơ 26:14-16; Mác 14:10,11)
3Lúc ấy, Sa-tan nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai sứ đồ. 4Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả cùng các viên chức quản lý về cách mà nó có thể nộp Ngài cho họ. 5Họ mừng lắm và hứa sẽ cho nó tiền bạc. 6Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Jêsus trong lúc dân chúng không có ở đó.
Thiết lập lễ Tiệc Thánh
(Ma-thi-ơ 26:17-25; Mác 14:12-21; Giăng 13:21-30)
7Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày người ta phải giết chiên con lễ Vượt Qua, 8Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi, mà phán rằng: “Hãy đi sửa soạn lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn.” 9Hai người thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu?” 10Ngài đáp: “Khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con; hãy theo người ấy vào nhà 11và nói với chủ nhà: ‘Thầy hỏi ông rằng: Phòng khách mà Ta và các môn đồ sẽ ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ 12Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc sẵn sàng, rồi các con hãy dọn ở đó.” 13Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như Ngài đã phán, rồi họ sửa soạn lễ Vượt Qua.
14Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. 15Ngài phán với họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi Ta chịu đau đớn. 16Vì Ta bảo các con, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời.” 17Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán: “Hãy lấy và phân phát cho nhau. 18Vì Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến.” 19Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: “Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.” 20Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các con mà đổ ra.#Giê 31:31-34. 21Nầy, bàn tay kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta.#Thi 41:9. 22Con Người đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người!” 23Các môn đồ bắt đầu hỏi xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.
Sự tranh biện của các môn đồ
(Ma-thi-ơ 18:1; Mác 9:34; Lu-ca 9:46)
24Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết.#Mat 18:1; Mác 9:34; Lu 9:46. 25Nhưng Ngài phán với họ: “Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước.#Mat 20:25-27; Mác 10:42-44. 26Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ.#Mat 23:11; Mác 9:35. 27Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy.#Gi 13:12-15. 28Các con đã gắn bó với Ta trong những thử thách của Ta, 29nên Ta ban vương quốc cho các con cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, 30để các con được ăn uống chung bàn với Ta trong vương quốc Ta và được ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên.”#Mat 19:28.
Lời cảnh báo cho Phi-e-rơ
(Ma-thi-ơ 26:31-35; Mác 14:27-31; Giăng 13:36-38)
31“Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. 32Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” 33Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa.” 34Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.” 35Ngài lại phán: “Khi Ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không?” Các môn đồ thưa: “Không thiếu gì cả.”#Mat 10:9-10; Mác 6:8-9; Lu 9:3; 10:4. 36Ngài phán: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. 37Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm trong Ta: ‘Ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp.’ Thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.”#Êsai 53:12. 38Họ thưa rằng: “Lạy Chúa, có hai thanh gươm đây.” Ngài phán: “Thế là đủ.”
Vườn Ghết-sê-ma-nê
(Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 14:32-42)
39Sau đó, Đức Chúa Jêsus ra đi và lên núi Ô-liu theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. 40Khi đã đến nơi, Ngài phán với các môn đồ: “Hãy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.” 41Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện 42rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” 43Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. 44Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.#22:44 Một vài thủ bản không có các câu 43-44. 45Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ vì buồn rầu. 46Ngài phán: “Sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.”
Đức Chúa Jêsus bị bắt
(Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác 14:43-50; Giăng 18:3-12)
47Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Jêsus để hôn Ngài. 48Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Hỡi Giu-đa, con lấy cái hôn để phản Con Người sao?” 49Những người ở với Ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói: “Thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng?” 50Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tai bên phải. 51Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Thôi! Dừng lại!” Rồi Ngài chạm vào tai đầy tớ ấy mà chữa lành cho anh. 52Đức Chúa Jêsus phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt Ngài, rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt tên cướp vậy? 53Hằng ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy.”#Lu 19:47; 21:37.
Phi-e-rơ chối Chúa
(Ma-thi-ơ 26:57,58, 69-75; Mác 14:53,54, 66-72; Giăng 18:12-18,25-27)
54Họ bắt Đức Chúa Jêsus dẫn đi và giải Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. 55Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau, Phi-e-rơ cũng ngồi giữa họ. 56Một đầy tớ gái thấy Phi-e-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông nầy cũng ở với người ấy.” 57Nhưng Phi-e-rơ liền chối và nói: “Nầy chị kia, tôi không biết ông ấy đâu!” 58Một lúc sau, có người khác thấy Phi-e-rơ và nói: “Ông cũng thuộc về bọn đó!” Phi-e-rơ đáp: “Nầy anh, không phải đâu!” 59Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng: “Chắc chắn ông nầy cũng ở với Jêsus, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.” 60Nhưng Phi-e-rơ nói: “Nầy anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói thì gà gáy. 61Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán: “Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 62Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay.
Đức Chúa Jêsus bị quân lính chế giễu và đánh đập
63Những kẻ canh giữ Đức Chúa Jêsus chế nhạo và đánh Ngài. 64Họ bịt mắt Ngài lại, rồi hỏi: “Hãy nói tiên tri đi! Ai đánh anh đó?” 65Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ Ngài.
Đức Chúa Jêsus trước Hội đồng Công luận
(Ma-thi-ơ 26:59-66; Mác 14:55-64; Giăng 18:19-24)
66Đến sáng hôm sau, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi họ giải Đức Chúa Jêsus đến Hội đồng Công luận. 67Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin; 68nếu Ta hỏi, thì các ngươi sẽ không trả lời. 69Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời quyền năng.” 70Tất cả đều hỏi: “Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?” Ngài đáp: “Chính các ngươi đã nói như vậy.” 71Họ nói: “Chúng ta đâu cần thêm chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi!”

Currently Selected:

Lu-ca 22: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy