Lu-ca 20:6

Lu-ca 20:6 VIE2010

Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một nhà tiên tri.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share