Lu-ca 16:1

Lu-ca 16:1 VIE2010

Đức Chúa Jêsus lại phán với các môn đồ: “Một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share