YouVersion Logo
Search Icon

Lu-ca 1

1
Tiểu dẫn
1Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ khả kính, có nhiều người đã cố gắng biên soạn một bản tường thuật về những việc đã được thực hiện giữa chúng ta, 2đúng như những người đã từng chứng kiến và phục vụ đạo Chúa#1:2 Ctd: cung ứng lời Chúa. từ ban đầu truyền lại cho chúng ta. 3Vì thế, sau khi cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài 4để ngài biết những điều mình đã học là chắc chắn.
Sự giáng sinh và thời niên thiếu của Đức Chúa Jêsus
(1:5 – 2:52)
Lời tiên tri về sự ra đời của Giăng Báp-tít
5Trong đời Hê-rốt, vua xứ Giu-đê,#1:5 Giu-đê: Ở đây, từ nầy chỉ về toàn bộ xứ Pa-lét-tin. có một thầy tế lễ thuộc ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri; vợ là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn.#I Sử 24:10. 6Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. 7Họ không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi.
8Chuyện xảy ra khi Xa-cha-ri theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. 9Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ#1:9 Có lẽ là nơi thánh, dành riêng cho các thầy tế lễ. của Chúa để dâng hương. 10Trong giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. 11Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. 12Thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối, kinh hãi. 13Nhưng thiên sứ bảo ông: “Nầy, Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng. 14Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ hoan hỉ khi con trẻ ra đời. 15Vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu nho hay thức uống có men, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.#Dân 6:3. 16Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ; 17con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Ê-li mà đi trước Chúa, để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa.”#Mal 4:5-6. 18Xa-cha-ri thưa với thiên sứ: “Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.” 19Thiên sứ đáp: “Ta là Gáp-ri-ên hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng nầy cho ngươi.#Đa 8:16; 9:21. 20Nầy, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm.”
21Trong lúc ấy, dân chúng đang đợi Xa-cha-ri; họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ. 22Lúc đi ra, Xa-cha-ri không nói được với dân chúng thì họ mới hiểu rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thờ. Ông ra dấu cho họ vì vẫn còn bị câm. 23Khi những ngày phục vụ đã mãn, ông trở về nhà.
24Sau những ngày ấy, vợ ông là Ê-li-sa-bét mang thai và ẩn mình trong năm tháng. Bà nói rằng: 25“Chúa đã ban ơn cho tôi. Trong những ngày nầy, Ngài đoái thương tôi và cất đi sự hổ nhục của tôi giữa mọi người.”
Thiên sứ báo tin Đức Chúa Jêsus giáng sinh
26Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri.#Mat 1:18. 28Thiên sứ đến gặp cô và nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” 29Nhưng Ma-ri rất bối rối về những lời nầy và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30Thiên sứ tiếp: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.#Mat 1:21. 32Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài.#II Sa 7:12-13,16; Êsai 9:6. 33Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.” 34Ma-ri thưa với thiên sứ: “Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?” 35Thiên sứ đáp: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời. 36Kìa, Ê-li-sa-bét, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi. 37Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.”#Sáng 18:14. 38Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.
Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét. – Bài ca của Ma-ri
39Trong những ngày ấy, Ma-ri đứng dậy, vội vã đi về miền núi, đến một thành của Giu-đa, 40vào nhà Xa-cha-ri và chào Ê-li-sa-bét. 41Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh; 42bà reo lên rằng: “Cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong bụng cô cũng được phước. 43Do đâu tôi được vinh hạnh nầy, là mẹ của Chúa đến thăm tôi? 44Vì kìa, khi tai tôi vừa nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. 45Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng nghiệm!”
46Ma-ri nói:#I Sa 2:1-10.
“Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,
47Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi,
48Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài.#I Sa 1:11.
Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước;
49Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.
Danh Ngài là thánh,
50Và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài,
Từ thế hệ nầy qua thế hệ kia.
51Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng;
Làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.
52Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị,#Gióp 5:11; 12:19.
Và cất nhắc những người khiêm nhường lên.
53Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon,
Và đuổi kẻ giàu về tay không.
54Ngài đã giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài,
Và nhớ lại sự thương xót của Ngài,
55Như đã phán với tổ phụ chúng ta,#Sáng 17:7.
Với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.”
56Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình.
Giăng Báp-tít ra đời
57Bấy giờ, đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một bé trai. 58Nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, láng giềng và bà con đều đến chung vui với bà. 59Đến ngày thứ tám, họ đến cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên cha.#Lê 12:3. 60Nhưng người mẹ nói rằng: “Không! Phải đặt tên cháu là Giăng.” 61Họ nói: “Trong thân tộc của bà không ai có tên đó.” 62Họ ra dấu hỏi người cha muốn đặt tên con là gì. 63Xa-cha-ri bảo lấy bảng nhỏ và viết: “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều ngạc nhiên. 64Lập tức, miệng ông mở ra, lưỡi thong thả, ông nói và ca ngợi Đức Chúa Trời. 65Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán với nhau về các việc ấy khắp miền đồi núi Giu-đê. 66Mọi người nghe đều ghi nhớ trong lòng, và nói: “Con trẻ nầy về sau sẽ ra thể nào?” Vì thật tay Chúa đã ở cùng con trẻ ấy.
Bài ca của Xa-cha-ri
67Xa-cha-ri, cha đứa trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng:
68“Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài,
69Ngài đã dấy lên cho chúng ta, trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài,
Một Đấng Cứu Thế đầy quyền năng!#1:69 Nn: sừng cứu rỗi.
70Như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh
Phán hứa từ thuở xưa,
71Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù,
Và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta.
72Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta,
Và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài,
73Như lời Ngài đã thề với Áp-ra-ham,
Là tổ phụ chúng ta,
74Rằng khi chúng ta đã được giải cứu khỏi tay kẻ nghịch thù,
Ngài sẽ cho chúng ta được phục vụ Ngài không sợ hãi gì,
75Trong sự thánh khiết và công chính
Trước mặt Ngài trọn đời mình.
76Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của Đấng Chí Cao;#Mal 3:1.
Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài,
77Để dân Ngài nhờ sự tha tội
Mà biết sự cứu rỗi.
78Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta,
Mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta,
79Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết,#Êsai 9:1.
Cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an.”
80Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên.

Currently Selected:

Lu-ca 1: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy