Giô-suê 9:14

Giô-suê 9:14 VIE2010

Vậy người Y-sơ-ra-ên nhận lương thực của chúng mà không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share