Giô-suê 16:4

Giô-suê 16:4 VIE2010

Đó là phần sản nghiệp mà con cháu của Giô-sép là Ma-na-se và Ép-ra-im đã nhận lãnh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share