Giô-suê 1:11

Giô-suê 1:11 VIE2010

“Hãy chạy khắp trại quân và truyền lệnh nầy cho dân chúng rằng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực! Trong ba ngày nữa anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh nầy, để chiếm lấy đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share