Giô-suê 1:10

Giô-suê 1:10 VIE2010

Bấy giờ, Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share